regulamin

Do korzystania z usług firmy Karol Zaniewski – Handel i Usługi, NIP 8792660034, REGON 522127050, 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 15c/2 za pośrednictwem strony internetowej PolskieZbiorniki.pl wymagana jest akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

1. Informacje ogólne

a) Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług zamawianych online świadczonych przez  Karol Zaniewski – Handel i Usługi, NIP 8792660034, REGON 522127050, 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 15c/2
b) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.polskiezbiorniki.pl.
c) Regulamin jest zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
d) Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Karol Zaniewski – Handel i Usługi drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług i warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

2. Definicje

a) Usługodawca – Karol Zaniewski – Handel i Usługi
b) Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika dostęp do Sklepu Internetowego umożliwiający Zamawianie Produktów w Sklepie, uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. W ramach Konta Klienta przechowywane są dane historyczne dotyczące zrealizowanych Zamówień. 
c) Strona internetowa – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.polskiezbiornik.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez Karol Zaniewski – Handel i Usługi
d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa sklepu internetowego w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Karol Zaniewski – Handel i Usługi
e) Usługi – świadczone przez Karol Zaniewski – Handel i Usługi drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.
f) Umowa – zawierana online pomiędzy Klientem, a Karol Zaniewski – Handel i Usługi.
g) Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego, określające jednoznacznie w szczególności rodzaj i ilość Produktów oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu. Zamówienie dotyczyć może wyłącznie Produktów oferowanych przez Sklep wskazanych na stronach Serwisu Internetowego.
h) Rejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, która jest niezbędna do założenia Konta Klienta i korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Potwierdzenie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, w ramach, których Właściciel uruchomi Klientowi co najmniej Konto Klienta.
i) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.

3. Usługi
a) Karol Zaniewski – Handel i Usługi świadczy za pomocą sklepu internetowego usługi polegające na sprzedaży online towarów przez siebie oferowanych i doręczeniu ich na wskazany adres. Karol Zaniewski – Handel i Usługi realizuje także zamówienia towarów zgłaszane telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej.
b) Wszystkie dane, informacje i materiały udostępniane na stronie internetowej należą do Karol Zaniewski – Handel i Usługi lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej.
c) Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów strony internetowej do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na stronie internetowej informacje, dane i materiały.

4.Rejestracja
a) Klient może korzystać z funkcjonalności Serwisu Internetowego z wykorzystaniem Konta Klienta (czynność wymagająca Rejestracji), lub bez konieczności posiadania Konta Klienta (czynność nie wymagająca Rejestracji).
b)  W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
c)  W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
d) W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
e) Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
f) Dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do Rejestracji danych nienależących do Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w Koncie Klienta.
g) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Klient niezwłocznie otrzyma, na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość email potwierdzającą Rejestrację. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o korzystanie z Serwisu Internetowego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz  uzupełnienia i zmiany danych podanych podczas Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta Klienta.

5. Zawarcie i warunki umowy

a) Klient może korzystać z usług dostępnych na stronie internetowej z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
b) Postanowienia Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy Karol Zaniewski – Handel i Usługi, a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki umowy.
c) Klient w momencie podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy zobowiązany jest do przestrzegania warunków Regulaminu.
d) Stronami umowy są: Klient oraz Karol Zaniewski – Handel i Usługi
e) Klient zobowiązany jest potwierdzić, że posiada zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki Regulaminu, przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wykonanie umowy. Zabrania się Klientowi zawierania umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu umowy z użyciem fałszywego, lub cudzego imienia/nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej lub cudzej karty kredytowej/cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego.
f) Warunkami zawarcia umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, akceptacja warunków Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar.
g) Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty
h) Ostatnim etapem realizacji usługi jest dostarczenie zamówionego towaru na adres przedstawiony przez Klienta.
i) Na podstawie umowy Karol Zaniewski – Handel i Usługi jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez usługodawcę w czasie zamawiania towaru. Towar będzie dostępny/dostarczony w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowią inaczej lub zamówiony towar będzie na etapie produkcji. W przypadku towarów podlegających wycenie indywidualnej możliwy termin odbioru/dostarczenia towaru zostanie podany Klientowi wraz z wyceną. Termin dostawy 14 dni może wydłużyć się z powodu przedłużenia się produkcji towaru.

6. Ceny towarów
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu:
a) Waluta podana jest w złotych polskich,
b) Cena brutto zawiera podatek VAT,
c) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep złożonego przez Klienta zamówienia.
d) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w aktywnych zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
e) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
f) Ceny nie obejmują kosztów transportu/przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w opcji „koszty dostawy” zawarta na stronie sklepu.
g) Sposoby płatności:
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
h) Wystawianie faktur: Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

7 .Warunki techniczne korzystania z usług

a) Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
– używania przeglądarki: Internet Explorer 7, Firefox 7, Chrome 8, Opera 10, Safari 5;
– włączenia plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce i Javascipt.
b) Karol Zaniewski – Handel i Usługi nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne strony internetowej.

8. Odpowiedzialność
a) Niedozwolonym jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu.
b) Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do Karol Zaniewski – Handel i Usługi informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
c) Karol Zaniewski – Handel i Usługi MA prawo do wstrzymania dostępu do usług lub rozwiązania umowy w przypadku Klienta, który:
– wykorzystuje usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
– narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia regulaminu.

d) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
e) Karol Zaniewski – Handel i Usługi nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
f) W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze strony internetowej lub usług Karol Zaniewski – Handel i Usługi zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową.
g) Prezentowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
h) Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w Regulaminie.
i) Towar dostarczany Klientowi może w niewielkim stopniu różnić się prezentowanego na stronie internetowej. W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn niezależnych od usługodawcy Klientowi zostanie zaproponowany towar zbliżony do zamówionego, ewentualnie w przypadku braku porozumienia z Klientem zostanie mu niezwłocznie zwrócona cena uiszczona za usługę.
j) W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od Karol Zaniewski – Handel i Usługi (np. z powodu wskazania błędnego adresu, czy niezastania odbiorcy pod wskazanym adresem), usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie usługi oraz dodatkowe koszty, w tym koszty ponownej dostawy, które powinien uiścić Klient.
k) W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w wyniku wskazania błędnych danych i poniesienia przez usługodawcę kosztów związanych z realizacją usługi), usługa zostanie uznana za zrealizowaną. 

9. Ochrona danych osobowych
a) W przypadku korzystania przez Klienta ze strony internetowej i zamówienia usług online, Klient proszony będzie o podanie określonych danych osobowych w celu prawidłowego zawarcia i wykonania umowy. Podanie wybranych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia danej usługi.
b) Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest  Karol Zaniewski – Handel i Usługi.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających odpowiednie wymagania polskiego prawa.
c) Dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych usług i w zakresie dozwolonym prawem, mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Karol Zaniewski – Handel i Usługi w związku ze świadczeniem danych usług.
d) Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.
e) Jeżeli Klient chce być na bieżąco informowany o ofercie usługodawcy w zakresie sprzedaży towarów, w tym chce otrzymywać informacje o akcjach promocyjnych, zniżkach związanych z działalnością Karol Zaniewski – Handel i Usługi, powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji zgody na stronie internetowej. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych/newslettera.

10. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@polskiezbiorniki.pl lub pocztą na adres: Kościuszki 15c/2, 87-100 Toruń, w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji.
b) Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.
c) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych klienta składającego reklamację:
– imię i nazwisko / firma;
– adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji;
– przedmiot reklamacji;
– dokładny opis reklamowanej usługi; 
– przyczynę reklamacji.
d) Nie będą uwzględniane reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu i/lub przepisów obowiązującego prawa, jak również reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane zgodnie z ust. 3 powyżej, a także reklamacje zawierające niecenzuralne lub obraźliwe słownictwo.
e) Reklamacje rozpatrywane będą przez Karol Zaniewski – Handel i Usługi w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
f) O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.
g) Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 40 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu usługodawcy pod adresem: Karol Zaniewski – Handel i Usługi, Kościuszki 15c/2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest m.in. za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r., poz. 287).
h) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta, umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie nawzajem, to co świadczyły, w niezmienionej formie, w terminie do 14 dni.
i) Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówienia towarów na specjalne życzenie, a więc usług, których właściwości zostały przez konsumenta określone lub które są ściśle związane z jego osobą (stosownie do treści art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)).

11.Postanowienia końcowe
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
b) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wybierz pola, które mają być widoczne
  • Obrazek produktu
  • Cena
  • Opis
  • Opis
  • Dodatkowe informacje
  • Dodaj do koszyka
Kliknij poza tabelę, by ją wyłączyć
Porównaj
Scroll to Top

Najczęściej pojawiające się pytania

Czy trzeba gdzieś zgłaszać zakup zbiornika na olej napędowy?

Zbiorniki do 2500l włącznie nie podlegają kontrolom i rewizjom, lecz zbiorniki powyżej 2500l podlegają rewizji co dwa lata — i tylko takie zbiorniki trzeba zgłosić do UDT.

Czy do posadowienia zbiornika na olej napędowy/AdBlue potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Nie, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę.

Jaka jest różnica między zbiornikiem z małą a dużą szafą dystrybucyjną?

W zbiorniku z dużą szafą dystrybucyjną mamy łatwiejszy dostęp do wszystkich komponentów, co zdecydowanie wpływa na wygodę użytkowania.

Czy można samodzielnie wybrać wyposażenie zbiornika?


Tak, zadzwoń do nas lub napisz maila, a skontaktujemy się w celu ustalenia indywidualnego wyposażenia zbiornika.

Czy nadal można przechowywać paliwo w zbiorniku jednopłaszczowym?

Nie, paliwo musimy przechowywać w zbiorniku dwupłaszczowym.

Jaka jest różnica między zbiornikiem jednopłaszczowym a dwupłaszczowym?

Zbiorniki dwupłaszczowe wykonane są złożone z dwóch płaszczy: wewnętrznego — w którym przechowywana jest ciecz oraz zewnętrznego — ochronnego. Przy ewentualnym przecieku ciecz nie przedostanie się do środowiska, lecz zgromadzi się w przestrzeni między jednym i drugim płaszczem. Zbiornik jednopłaszczowy nie posiada takiej ochrony.

Czy zbiorniki na AdBlue muszą być dwupłaszczowe?

Nie, obecnie nie ma takiego wymogu.

Jakie dokumenty otrzymam wraz ze zbiornikiem?


Razem ze zbiornikiem otrzymasz kompletną dokumentacją producenta, czyli poświadczenie wytwórcy oraz deklarację zgodności, a także dokumentację techniczno ruchową z instrukcją obsługi.

Czy zbiorniki posiadają zabezpieczenia przed kradzieżą paliwa?


Tak, zbiorniki w naszej ofercie wyposażone zostały w solidne, podwójne zamki lub rygle, na które można założyć dużą kłódkę. Włazy rewizyjne zostały zabezpieczone w ten sam sposób.

W jaki sposób mogę przemieszczać zbiorniki?


Można je przemieszczać, chociażby wózkiem widłowym. Od dołu została zastosowana grubsza warstwa plastiku, co zabezpiecza przed uszkodzeniem zbiornika. U góry zbiorniki posiadają otwory, które umożliwiają przeciągnięcie pasów transportowych i uniesienie zbiornika.

W jaki sposób można złożyć zamówienie?


Zamówienia można dokonać, dodając produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy oraz płatności, wprowadzić dane adresowe i potwierdzić realizację zamówienia lub wysyłając maila z danymi do faktury oraz danymi dostawy na adres kontakt@polskiezbiorniki.pl bądź dzwoniąc pod telefon +48737472464

Nadal masz wątpliwości?

skontaktuj się z nami

jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy