polityka prywatności

Karol Zaniewski – Handel i Usługi, REGON 522127050, NIP 8792660034 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 15c/2, właściciel Sklepu Internetowego www.polskiezbiorniki.pl darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników Sklepu Internetowego gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Sklep, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Właściciel Sklepu Internetowego zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego, akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 1.   Administrator danych osobowych

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest Karol Zaniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Karol Zaniewski – Handel i Usługi” z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kościuszku 15c/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 8792660034 REGON: 522127050.

 1.   Cel przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego w celach związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w tym związanych ze współpracą z poszczególnymi podmiotami trzecimi oferującymi własne produkty z wykorzystaniem Sklepu Internetowego (Sklep). Cel przetwarzania konkretnych danych osobowych może być zależny od tego, w jakim celu Państwo skontaktują się z Administratorem danych. W szczególności może to być:

 Zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego;

Wykonywanie czynności związanych z dokonywanymi przez Państwa Zamówieniami produktów w Sklepie;

Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz prowadzenie korespondencji;

Przesyłanie Newslettera;

Marketing bezpośredni własnych usług i produktów, lub usług i produktów Sklepu korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego, jak i innych partnerów biznesowych;

Cele statystyczne i analityczne związane z odwiedzaniem strony internetowej Sklepu Internetowego.

 1.   Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Poniżej wskazujemy podstawy prawne przetwarzanie w przypadku poszczególnych okoliczności:

Umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Wykonywanie czynności związanych z dokonywanymi przez Państwa Rezerwacjami lub Zamówieniami produktów w Sklepach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Dokonywania rozliczeń między Sklepem Internetowym, Sklepem a innymi podmiotami uczestniczącymi w danej transakcji;

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Zgoda Klienta lub Użytkownika wyrażona w ramach Sklepu Internetowego na otrzymywanie newslettera lub innych informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1.   Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. W niektórych jednak przypadkach może być konieczne np. do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Internetowego, przeprowadzenia Rejestracji i założenia Konta Klienta, do złożenia i realizacji Zamówienia. Niepodania danych osobowych może więc wywołać skutek w postaci np. braku możliwości zarejestrowania się w Sklepie Internetowym lub zlecania i realizacji Zamówień, możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora lub Sklepy korzystające z Sklepu Internetowego lub innych partnerów biznesowych Administratora. Podanie danych osobowych nie jest potrzebne do samego przeglądania oferowanych produktów na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 1.   Możliwość cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie osobnej zgody może ona być cofnięta w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 1.   Zakres danych

Administrator dokłada staranności w celu zminimalizowania zakresu danych osobowych zbieranych od Państwa. W przypadku danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy zakres ten obejmuje dane wskazane w formularzu rejestracyjnym takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email (do celów kontaktowych). Dodatkowo część danych niezbędnych do realizacji składanego Zamówienia: adres zamieszkania/adres dostawy, numer NIP, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane związane z dokonywanymi Zamówieniami takie jak historia Zamówień są przechowywane w ramach Konta Klienta dostępnego w Sklepie Internetowym. W pozostałych przypadkach mogą to być dane niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, NIP, adres zamieszkania/adres dostawy.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1.   Okres przetwarzania
  Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania;
  Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep Internetowy;
  Cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
  Zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 2.   Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. partnerom Administratora świadczącym na jego rzecz usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, przewoźnikom, firmom księgowym, systemom do marketingu i analizy ruchu w Sklepie Internetowym oraz systemom do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  Karol Zaniewski – Handel i Usługi korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych.
  Ewentualne ujawnienie lub przekazanie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie na podstawie odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 3.   Profilowanie
  Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesłanych treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań lub działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta lub Użytkownika. Podane dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Uprawnienia Zgodnie z Rozporządzenia RODO przysługują Państwu następujące prawa:
 5. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Karol Zaniewski – Handel i Usługi
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Karol Zaniewski – Handel i Usługi zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Karol Zaniewski – Handel i Usługi może świadczyć jedynie za zgodą.

 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Karol Zaniewski – Handel i Usługi i przetwarza jego dane na podstawie prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Karol Zaniewski – Handel i Usługi, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Karol Zaniewski – Handel i Usługi nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec których przetwarzania, Klient wniósł sprzeciw.

 7. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  – wycofał określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane na podstawie jego zgodę;
  – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Karol Zaniewski – Handel i Usługi podlega;
  – dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Karol Zaniewski – Handel i Usługi może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Karol Zaniewski – Handel i Usługi. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Karol Zaniewski – Handel i Usługi, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 8. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Karol Zaniewski – Handel i Usługi nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Karol Zaniewski – Handel i Usługi ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  – gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 9. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  – uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 10. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.


  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 11. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.


  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 12. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw Karol Zaniewski – Handel i Usługi spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Karol Zaniewski – Handel i Usługi i nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

   

 13. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

   

 14. Klient ma prawo żądać od Karol Zaniewski – Handel i Usługi przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

   

 15. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  Więcej informacji dotyczących uprawnień otrzymają Państwo, kontaktując się z nami poprzez adres: kontakt@pokskiezbiorniki.pl. Adres ten możecie Państwo wykorzystać także w przypadku kontaktu związanego ze złożeniem sprzeciwu.
 1. Pliki Cookies
  Nasz Sklep Internetowy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są wykorzystywane w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron Serwisu Internetowego. Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu.
  Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkowników, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
  W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  – wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  – funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w tym Sklepu oferujące produkty z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Sklepu Internetowego, a Administrator informuje Użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Sklepu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Sklepu w pełnym zakresie.
  Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu takich informacji, co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Administratora cookies w sposób opisany powyżej.
  Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.
  Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Google Chrome:
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Opera 8.0:
  http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
  Microsoft EDGA: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

  Ponadto Administrator informuje także, że wykorzystuje:
  Usługę Google Ads oraz Facebook Ads w celu realizacji, jak i optymalizacji działań reklamowych w Internecie
  Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Karol Zaniewski – Handel i Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujących.
 1. Zmiany Polityki Prywatności

  Oferta Administratora będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. O zmianach tych Administrator poinformuje na stronach Sklepu Internetowego.
Wybierz pola, które mają być widoczne
 • Obrazek produktu
 • Cena
 • Opis
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
 • Dodaj do koszyka
Kliknij poza tabelę, by ją wyłączyć
Porównaj
Scroll to Top

Najczęściej pojawiające się pytania

Czy trzeba gdzieś zgłaszać zakup zbiornika na olej napędowy?

Zbiorniki do 2500l włącznie nie podlegają kontrolom i rewizjom, lecz zbiorniki powyżej 2500l podlegają rewizji co dwa lata — i tylko takie zbiorniki trzeba zgłosić do UDT.

Czy do posadowienia zbiornika na olej napędowy/AdBlue potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Nie, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę.

Jaka jest różnica między zbiornikiem z małą a dużą szafą dystrybucyjną?

W zbiorniku z dużą szafą dystrybucyjną mamy łatwiejszy dostęp do wszystkich komponentów, co zdecydowanie wpływa na wygodę użytkowania.

Czy można samodzielnie wybrać wyposażenie zbiornika?


Tak, zadzwoń do nas lub napisz maila, a skontaktujemy się w celu ustalenia indywidualnego wyposażenia zbiornika.

Czy nadal można przechowywać paliwo w zbiorniku jednopłaszczowym?

Nie, paliwo musimy przechowywać w zbiorniku dwupłaszczowym.

Jaka jest różnica między zbiornikiem jednopłaszczowym a dwupłaszczowym?

Zbiorniki dwupłaszczowe wykonane są złożone z dwóch płaszczy: wewnętrznego — w którym przechowywana jest ciecz oraz zewnętrznego — ochronnego. Przy ewentualnym przecieku ciecz nie przedostanie się do środowiska, lecz zgromadzi się w przestrzeni między jednym i drugim płaszczem. Zbiornik jednopłaszczowy nie posiada takiej ochrony.

Czy zbiorniki na AdBlue muszą być dwupłaszczowe?

Nie, obecnie nie ma takiego wymogu.

Jakie dokumenty otrzymam wraz ze zbiornikiem?


Razem ze zbiornikiem otrzymasz kompletną dokumentacją producenta, czyli poświadczenie wytwórcy oraz deklarację zgodności, a także dokumentację techniczno ruchową z instrukcją obsługi.

Czy zbiorniki posiadają zabezpieczenia przed kradzieżą paliwa?


Tak, zbiorniki w naszej ofercie wyposażone zostały w solidne, podwójne zamki lub rygle, na które można założyć dużą kłódkę. Włazy rewizyjne zostały zabezpieczone w ten sam sposób.

W jaki sposób mogę przemieszczać zbiorniki?


Można je przemieszczać, chociażby wózkiem widłowym. Od dołu została zastosowana grubsza warstwa plastiku, co zabezpiecza przed uszkodzeniem zbiornika. U góry zbiorniki posiadają otwory, które umożliwiają przeciągnięcie pasów transportowych i uniesienie zbiornika.

W jaki sposób można złożyć zamówienie?


Zamówienia można dokonać, dodając produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy oraz płatności, wprowadzić dane adresowe i potwierdzić realizację zamówienia lub wysyłając maila z danymi do faktury oraz danymi dostawy na adres kontakt@polskiezbiorniki.pl bądź dzwoniąc pod telefon +48737472464

Nadal masz wątpliwości?

skontaktuj się z nami

jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy